Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemene bepalingen

Deze algemene voorwaarden gelden voor de vennootschappen Uitgeverij Averbode en Uitgeverij Averbode|Erasme. Al onze transacties worden beheerst door onderstaande algemene voorwaarden. Zij worden geacht door de koper gekend en aanvaard te zijn vanaf het ogenblik en ongeacht de wijze van bestelling.

2. Aanbod

Aanbiedingen gelden onder voorbehoud van beschikbaarheid. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit niet-beschikbaarheid van de bestelde goederen. Indien de verkoper de beschikbaarheid van de goederen niet kan garanderen binnen de 30 dagen, staat het de koper vrij de bestelling schriftelijk te annuleren zonder dat zulks aanleiding kan geven tot enige schadevordering in het voordeel van de koper.

3. Bestelprocedure via website

Gezien dergelijke bestellingen op de website van de verkoper voorzien zijn van vereisten van registratie, verplichte vermelding van een aantal gegevens en validatie met elektronische bevestiging van bestelling en aanvaarding van de medegedeelde verkoopsvoorwaarden, zal de bestelling definitief zijn vanaf de bevestiging van de gegevens op de website door de besteller, ook indien een geschreven handtekening ontbreekt. De verkoper kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de vermelding van de gevraagde gegevens of de gevolgen daarvan.

4. Bestelprocedure per fax/brief/geschreven bestelbon/e-mail

De koper bevestigt dat hij op het ogenblik van de bestelling kennis heeft genomen van deze verkoopsvoorwaarden en deze zonder voorbehoud aanvaardt. Elke afwijking van de algemene voorwaarden zal enkel kunnen blijken uit een schriftelijk akkoord vanwege de verkoper. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding zal elke afwijking van de algemene voorwaarden als een eenmalige afwijking worden beschouwd, zonder dat deze effect kan hebben op daaropvolgende transacties.

5. Specifieke bepalingen aangaande abonnementen

Schooljaarabonnementen lopen van september tot juni. Trimesterabonnementen lopen over een periode van drie maanden vanaf de opgegeven trimester. Trimesterabonnementen kunnen worden opgezegd: voor het tweede trimester ten laatste op 31 januari, voor het derde trimester ten laatste op 30 april van de lopende abonnementsperiode. Het abonnement voor het derde trimester neemt automatisch een einde.

6. Prijzen

De opgegeven overeengekomen prijzen zijn bindend en inclusief BTW. De prijs op datum van de bestelling zal worden toegepast bij facturatie. De geldende prijzen kunnen op elk ogenblik worden aangepast en zullen onmiddellijk van toepassing zijn op nieuwe bestellingen en leveringen; voor abonnementen zullen ze worden toegepast vanaf de eerstvolgende vervaldag van een abonnement. Bij gebrek aan opzegging aanvaardt de abonnee de alzo toegepaste nieuwe prijs.
De verzendkosten die worden aangerekend, zijn de reële verzendkosten. De bijkomende kosten voor afwijkende zendingen zoals spoedbestellingen, bijkomende aanbieding, retourzending edm. zullen in rekening worden gebracht.

7. Betaling en betalingstermijn

De verkoper behoudt zich het recht voor facturen schriftelijk dan wel elektronisch op te maken en te versturen, naargelang zijn keuze. Alle facturen zijn contant betaalbaar, uitgezonderd indien schriftelijk anders is overeengekomen. Onverminderd de toepassing van de wet van 2.08.2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, zal aan de koper, ongeacht of hij handelaar of niet handelaar is, in geval van achterstallige betalingen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk is, de intresten aangerekend worden à rato van 2% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling, indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven, zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% op de openstaande bedragen met een minimum van 40 euro en een maximum van 1000 Euro.
Alle bijkomende kosten van een gerechtelijke invordering blijven tevens ten laste van de klant. Tot de volledige afbetaling blijven de goederen de volledige eigendom van onze uitgeverij(en).

8. Betaalwijzen

Betaling van bestellingen zullen gebeuren op de gebruikelijke wijze (bankkaart - overschrijving - Ogone/Mollie). Het te betalen factuurbedrag geldt netto, zodat alle bijkomende kosten (bankkosten, inning van cheques etc.) ten laste blijven van de klant.

9. Uitvoering van bestellingen, levering en leveringstermijn

De koper is verantwoordelijk voor foutieve vermeldingen in de bestelling (identiteit, leveringsadres en dergelijke); alle kosten die hieruit voortvloeien zullen in rekening worden gebracht opzichtens de koper. Ingeval namens een feitelijke vereniging of rechtspersoon wordt besteld zal de fysieke persoon die de opdracht of bestelling plaatst steeds gehouden zijn tot betaling in persoonlijke naam ingeval de factuur onbetaald of betwist zou worden door de vereniging of rechtspersoon die door hem is opgegeven; de verkoper is niet verplicht de opgegeven hoedanigheid of de rechtsgeldigheid en juistheid van de gegevens van de medecontractant te controleren zodat de aansprakelijkheid uitsluitend bestaat in hoofde van de persoon die de bestelling plaatst. De verkoper behoudt zich het recht voor de overeenkomst te wijzigen in geval van fouten in de bestelbon, of debetstanden van de koper. Eventueel opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief. De verkoper stelt alles in het werk om een vlotte leveringstermijn te garanderen. Vertragingen geven echter geen aanleiding tot zijn aansprakelijkheid, schadeloosstelling, of automatische ontbinding van de overeenkomst. De verkoper zal zich inspannen om een leveringstermijn van 30 dagen te respecteren tenzij andersluidend vermeld op de bestelbon door de verkoper of in afzonderlijke overeenkomst. Iedere bestelling die niet afgehaald is binnen het jaar kan worden ingehouden zonder dat het voorschot wordt teruggeëist.

10. Annulering en herroepingsrecht

De koper beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien, behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen. In dat geval dient de koper de goederen binnen de wettelijke termijn op zijn kosten in de oorspronkelijke en onbeschadigde verpakking, vergezeld van eventuele toebehoren, gebruiksaanwijzingen en een kopie van de factuur/leveringsbon aan de verkoper terug te sturen, naar het afzendadres vermeld op de leverbon. De verkoper neemt geen onvolledige, beschadigde, door de consument gebruikte of bevuilde goederen terug.

11. Klachten

Om geldig te zijn dient elke klacht te worden geformuleerd binnen de acht dagen na de factuurdatum. Dergelijke klachten dienen per aangetekend schrijven binnen voornoemde termijn te worden verzonden aan de verkoper op straf van verval.

12. Aansprakelijkheid

De juistheid van productomschrijvingen en foto’s op websites en in catalogi wordt ten allen tijde nagestreefd. Doch is de verkoper niet aansprakelijk voor druk- of publicatiefouten. Hij verbindt er zich toe gepubliceerde fouten zo snel mogelijk te corrigeren. Wat betreft webbestellingen of onlinebetalingen kan de verkoper niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade of tekortkomingen ten gevolge van internet-pannes, het gebruik of misbruik van internet of elektronische betaalmiddelen. Elke betaling zal slechts rechtsgeldig zijn vanaf het ogenblik dat de tegoeden effectief beschikbaar zijn op de rekening van de verkoper. Door de verkoper ontvangen betalingen en gegevens - in gelijk welke rechtsgeldige vorm - zijn dienstig als bewijs van aangegane verbintenissen. Vertragingen in levering zijn niet ten laste van de verkoper. De nietigheid van één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid van de overige of alle algemene voorwaarden tot gevolg.

13. Bevoegdheid

Eventuele geschillen worden beheerst door het Belgisch recht en beslecht door de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Leuven.

14. Privacy en auteursrechten

Persoonsgegevens die de koper verstrekt, worden bewaard in een geautomatiseerd databestand.
Zij zijn dienstig voor de commerciële relatie tussen koper en verkoper, voor het klantenbeheer, voor marktonderzoek, voor direct marketing en mailing. Voorgaande opsomming is niet limitatief. De verkoper conformeert zich aan de wetgeving in zake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Behoudens wettelijke uitzondering mag de koper de producten niet verhuren of uitlenen. Hiervoor zal de koper de expliciete schriftelijke toestemming van de verkoper nodig hebben. Indien de koper de producten toch verhuurt of uitleent zonder deze toestemming dan is hij van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van 250 euro per inbreuk verschuldigd, onverminderd het recht om een hogere schadevergoeding te eisen indien de geleden schade groter is. Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mogen de producten en hun inhoud niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze, noch mogen de producten en hun inhoud, geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze (zoals, maar niet beperkt tot, elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de rechthebbenden of onze uitgeverij(en).a ingave door onze klantendienst sturen wij u via mail een orderbevestiging met een overzicht van uw bestelling. Indien een uitgave nog niet verschenen zou zijn, uitgeput is of in herdruk, wordt dit u gemeld bij deze bevestiging. U kunt dan reageren en onze klantendienst contacteren via mail of telefonisch om eventuele wijzigingen aan te brengen aan uw bestelling.

15. Europallets

Indien onze goederen afgeleverd worden op europallets, dan wordt de kost hiervan niet berekend in de aangeboden prijzen, tenzij specifiek anders overeengekomen. Dit houdt in dat wij voor deze europallets identieke onbeschadigde exemplaren in retour vragen. Indien deze niet onbeschadigd retour ontvangen worden, zijn wij genoodzaakt de kosten hiervan door te rekenen.